Uurimisrühmad

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis tegutsevad järgmised uurimisrühmad:

Algebra
Uurimisrühma juht: professor Valdis Laan

Uurimisteemad on poolrühmateooria ja universaalalgebra. Lisaks tegeletakse kategooriateooriaga, aga ollakse huvitatud ka teatud probleemidest võreteoorias ja ringiteoorias.

Funktsionaalanalüüs
Uurimisrühma juht: professor Rainis Haller

Uurimisteemad on Lipschitzi funktsiooniruumid, Lipschitzi-vabad ruumid, tensorkorrutised ja Banachi ruumide ekstremaalne geomeetriline struktuur.

Geomeetria ja topoloogia
Uurimisrühma juht: professor Viktor Abramov

Uurimisteemad on pindade diferentsiaalgeomeetria, Riemanni pinnad, seostused peakihtkondades ja kalibratsiooniväljateooriad, Lie algebrad ja nende üldistused, mittekommutatiivne geomeetria, sõlmede topoloogilised invariandid ja kvantrühmad. Juhuslikud protsessid

Uurimisrühma juht: professor Jüri Lember

Uurimisteemad on varjatud Markovi mudelitega seonduv, juhuslike jadade võrdlemine, suurima vahendi meetodi uurimine ja valideerimine ning Moran-tüüpi evolutsioonimudeleid.

Matemaatikahariduse keskus

Uurimisteemad on matemaatikahariduse psühholoogia ning õpetamismetodoloogia.

Murrulised tuletised, iseärasustega diferentsiaal - ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded
Uurimisrühma juht: professor Arvet Pedas

Uurimisteemad on murrulised tuletised, iseärased diferentsiaal- ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded.

Rakendusstatistika
Uurimisrühma juht: professor Krista Fischer

Uurimisteemad on mitmemõõtmeliste statistikute jaotuste lähendamine, statistilised mudelid epidemioloogias, statistiline geneetika ja geneetiline epidemioloogia, põhjuslik analüüs, elukestusanalüüs,  tõenäosuslikud mudelid finants- ja kindlustusmatemaatikas, valikuuringute meetodid, statistika rakendused sotsiaalteadustes ja demograafias.

Teoreetiline mehaanika
Uurimisrühma juht: emeriitprofessor Jaan Lellep

Uurimisteemad on õhukeseseinalised vardad, kaared, plaadid ja koorikud ning nende optimiseerimine erinevate mudelite korral.

Topoloogilised algebrad
Uurimisrühma juht: kaasprofessor Mart Abel

Uurimisteemad on üldised topoloogilised algebrad, Segali topoloogilised algebrad, topoloogiliste algebrate kategooriad.

Seminarid

Teadusüritused

Delta building near Emajõgi

Tartu Workshop on Markov Modelling

Algebra uurimisrühm

Algebra uurimisrühm

MSI osalejad, Reedik Mägi

Rakendusstatistika uurimisrühm