Uurimisrühmad

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis tegutsevad järgmised uurimisrühmad:

Algebra
Uurimisrühma juht: professor Valdis Laan

Uurimisteemad on poolrühmateooria ja universaalalgebra. Lisaks tegeletakse kategooriateooriaga, aga ollakse huvitatud ka teatud probleemidest võreteoorias ja ringiteoorias.

Funktsionaalanalüüs
Uurimisrühma juht: professor Rainis Haller

Uurimisteemad on Lipschitzi funktsiooniruumid, Lipschitzi-vabad ruumid, tensorkorrutised ja Banachi ruumide ekstremaalne geomeetriline struktuur.

Geomeetria ja topoloogia
Uurimisrühma juht: professor Viktor Abramov

Uurimisteemad on pindade diferentsiaalgeomeetria, Riemanni pinnad, seostused peakihtkondades ja kalibratsiooniväljateooriad, Lie algebrad ja nende üldistused, mittekommutatiivne geomeetria, sõlmede topoloogilised invariandid ja kvantrühmad.
 

Uurimisrühma juht: professor Jüri Lember

Uurimisteemad on varjatud Markovi mudelitega seonduv, juhuslike jadade võrdlemine, suurima vahendi meetodi uurimine ja valideerimine ning Moran-tüüpi evolutsioonimudeleid.

Matemaatikahariduse keskus

Uurimisteemad on matemaatikahariduse psühholoogia ning õpetamismetodoloogia.

Murrulised tuletised, iseärasustega diferentsiaal - ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded
Uurimisrühma juht: professor Arvet Pedas

Uurimisteemad on murrulised tuletised, iseärased diferentsiaal- ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded.

Rakendusstatistika
Uurimisrühma juht: professor Krista Fischer

Uurimisteemad on mitmemõõtmeliste statistikute jaotuste lähendamine, statistilised mudelid epidemioloogias, statistiline geneetika ja geneetiline epidemioloogia, põhjuslik analüüs, elukestusanalüüs,  tõenäosuslikud mudelid finants- ja kindlustusmatemaatikas, valikuuringute meetodid, statistika rakendused sotsiaalteadustes ja demograafias.

Teoreetiline mehaanika
Uurimisrühma juht: emeriitprofessor Jaan Lellep

Uurimisteemad on õhukeseseinalised vardad, kaared, plaadid ja koorikud ning nende optimiseerimine erinevate mudelite korral.

Topoloogilised algebrad
Uurimisrühma juht: kaasprofessor Mart Abel

Uurimisteemad on üldised topoloogilised algebrad, Segali topoloogilised algebrad, topoloogiliste algebrate kategooriad.

Seminarid

Teadusüritused