Autor:
Kairi Ojasoo

Matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuseõppekavade sihtstipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada üliõpilaste õpinguid matemaatika ja matemaatilise statistika bakalaureuseõppe õppekavadel.

Stipendiumite arv ja suurus

Igal semestril jagatakse (kvalifitseeruvate kandidaatide olemasolul) välja kuni 20 stipendiumi matemaatika ja matemaatilise statistika bakalaureuseõppekava üliõpilastele, seejuures:

  • 10 stipendiumi suurusega 120 eurot kuus 2.-3. semestril õppivatele üliõpilastele;
  • 5 stipendiumi suurusega 180 eurot kuus 4.-6. semestril õppivatele matemaatika bakalaureuseõppe üliõpilastele;
  • 5 stipendiumi suurusega 180 eurot kuus 4.-6. semestril õppivatele matemaatilise statistika bakalaureuseõppe üliõpilastele.

Stipendiumite arvu suurendatakse sõltuvalt laekunud toetustest.

MSI sihtstipendiumile kvalifitseerub alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist üliõpilane,

... kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks,

... kes õpib täiskoormusega,

... kes ei ole akadeemilisel puhkusel,

... kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust,

... kes on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP semestris),

... kes õpib kõrghariduse esimesel astmel matemaatika või matemaatilise statistika õppekaval.

Õppekava täitmise mahtu loetakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud moodulite ja ainete suhtes. Õppekava kontekstis tähendab, et maht ei kujune õppetöö tulemuste lehel olevast mahust, vaid õppetöö tulemused õppekava kontekstis olevast mahust. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmise mahtu arvestatakse kandideerimise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi arvestatakse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

MSI sihtstipendiumi taotlemiseks ei ole üliõpilasel vaja eraldi taotlust esitada, stipendium määratakse õppetulemuste põhjal.

MSI sihtstipendium määratakse paremusjärjestuse alusel kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar)  ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni).


Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse stipendiumi maksmine. Kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega, makstakse stipendium välja ka eksmatrikuleerimise õppekuu eest.

Pingerida koostatakse lähtudes üliõpilase eelmise semestri kaalutud keskmisest hindest üle kõigi õpitulemuste. Võrdse kaalutud keskmise hinde korral eelistatakse

  • üliõpilast, kellel on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne,
  • üliõpilast, kellel on kumulatiivselt õppekava täidetud suuremas mahus,
  • üliõpilast, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õpitulemusi,
  • üliõpilast, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või on ühiskondlikult aktiivne. 

Instituudi õppekomisjonil on vajadusel õigus nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata üliõpilase silmapaistvaid tulemusi õppevaldkonnas ning ühiskondlikku aktiivsust.

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.

Spetsiifilistel erijuhtudel otsustab stipendiumi määramise või mittemääramise komisjon.

Akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilasele lõpetatakse stipendiumi maksmine. Viimane stipendium makstakse akadeemilise puhkuse algusele eelnenud täismahus õppekuu eest.

MSI sihtstipendiumi tingimusete ja pingeridade kohta saab täpsemat infot instituudi kantseleist: ltms@ut.ee.

Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord.