Täiendusõpe

Matemaatika ja statistika instituut pakub kõigile huvilistele enesetäienduseks mikrokraadi- ning muid täiendusõppeprogramme, mis arendavad matemaatilist mõtlemist ning loovad ka hea praktilise matemaatika baasi.

Mikrokraadiprogrammid Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis

Algavad:

Kõrgem matemaatika gümnasistidele

Kõrgema matemaatika kursus, milles käsitletakse järgmisi teemasid: maatriksid, determinandid, lineaarvõrrandisüsteemid, funktsioonid, funktsiooni piirväärtus ja pidevus, jadad, funktsiooni tuletis ja diferentsiaal, määramata integraal, määratud integraal, päratud integraalid, lineaarsed I järku diferentsiaalvõrrandid, vektorid ruumis, skalaarkorrutis, vektorkorrutis, sirgeda ja tasandid ruumis, kompleksarvud.  Loe rohkem siit: Kõrgem matemaatika


Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekavale astumiseks töötavatele matemaatikaõpetajatele

Bakalaureuseõppe lõpetanud, kes soovivad astuda matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekavale, kuid ei täida sisseastumiskriteeriumit eeldusainete osas (60 EAP matemaatika ja/või informaatika aineid). Leia lisainfot siit: Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekavale astumiseks

Teised:


Arvutusmatemaatika
Diskreetne matemaatika
Hobimatemaatika
Kõrgem matemaatika
Matemaatika alused tunnid
Matemaatika alusmoodul
Matemaatika ja statistika alused rakendustega kindlustus- ja finantsmatemaatikas

Laia matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus
Kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus
 

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist
Matemaatika ja informaatika didaktika
Õppetöö planeerimine matemaatika ja statistika kursustel

Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist. Alates 2021/22. õppeaastast saab võtta enesetäiendamiseks mikrokraadiprogramme.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete/moodulite baasil. Programmi eesmärk on pakkuda kiiret ja efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, jõudmaks kompetentsuseni konkreetses valdkonnas.

Soovitame valida mikrokraadiprogramm, kui

  • on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
  • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
  • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • oled kavandamas oma karjääris muutusi;
  • pead vajalikuks õppida uusi aineid ning ei soovi kogu õppekava läbida;
  • tahad olla kindel, et Su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
  • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.

Mikrokraadiprogrammi lõpetaja saab Tartu Ülikooli tunnistuse ja hinnetelehe.

Auditoorium

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

Hulktahukad riiulilt

Mikrokraadiprogramm „Matemaatika didaktika“