Autor:
Tartu Ülikool

Shahid Mubasshar kaitses doktoritööd „Natural vibrations of curved nanobeams“

29. septembril kell 14.15 kaitses Shahid Mubasshar doktoritööd Natural vibrations of curved nanobeams („Kõverate nanotalade vabavõnkumised“).  

Juhendaja:  

Em-prof Jaan Lellep, Tartu Ülikool 

Oponendid: 

Prof R. Kacianauskas, (Vilnius Gediminas Technical University, Leedu); 

Prof J. Logo, (Budapest University of Technology and Economics, Ungari). 

Kokkuvõte  

Uurimistöö keskendub kõverate nanokaarte omavõnkumistele. Töös kasutatakse elastsuse teooriat, mis võtab arvesse mõjusid, mida klassikaline teooria ei arvesta. Siin uuritakse prao-tüüpi defektide mõju omavõnkesagedusele. Põhivõrrandite lahendamiseks kasutatakse numbrilist meetodit, mis põhineb muutujate eraldamisel. Saadud tulemusi võrreldakse kirjanduses leiduvate tulemustega. Lisaks uuritakse erinevate füüsikaliste ja geomeetriliste parameetrite, sealhulgas paksuse, raadiuse ja kaare kesk-nurga mõju vaba võnkumise sagedusele. Doktoritöö põhineb autori koostatud viiel publikatsioonil, millest üks on avaldatud ning teised on trukki suunatud. Doktoritöö struktuur hõlmab kirjanduse ülevaadet, sisu lühikokkuvõtet, kirjanduse loetelu ja autori elulookirjeldust. Doktoritöö on korraldatud järgmiselt: Esimeses peatükis antakse ajalooline ülevaade kõverate nano-talade omavõnkumiste uurimisest keskendudes Eringeni mittelokaalse elastilisuse teooria rakendamisele. Esitatakse nanokaare füüsikaline mudel, arvestades nii defekte kui ka astmeid, ning esitatakse sageduste leidmiseks vajalikud võrrandid. Teises peatükis kirjeldatakse uuritavat nanokaare mudelit, kus paksus on tükiti konstantne ning millel on praod paksuse hüppekohtades. Kolmandas peatükis leitakse konstantse paksusega kõvera nanotala omavõnkesagedused vabalt toetatud ja jäigalt kinnitatud otste korral. Neljandas ja viiendas peatükis leitakse omavõnkesagedused astmeliste nanokaarte jaoks, millel on defektid. Kuues peatükk on pühendatud niisuguste nanokaarte uurimisele, mille üks ots on jäigalt kinnitatud ja teine täiesti vaba. Viimases osas esitatakse saadud tulemuste põhjal tehtud järeldused.