Mohammed Mainul Hossain kaitseb doktoritööd „Numerical analysis of vibrations of nanobeams“

30. augustil kell 11.15 kaitseb Mohammed M. Hossain doktoritööd Numerical analysis of vibrations of nanobeams („Nanotalade võnkumise numbriline analüüs“) filosoofiadoktori (matemaatika) kraadi saamiseks.

Juhendaja:
emeriitprofessor Jaan Lellep, Tartu Ülikool

Oponendid:
professor Zdeněk Kala, Brno University of Technology (Tšehhi)
professor Evgeny Barkanov, Riga Technical University (Läti)

Kokkuvõte
Käesolevas väitekirjas uuritakse nanomaterjalist valmistatud talade omavõnkumisi mitmesuguste kinnitusviiside korral. Väitekirjas on välja töötatud meetodid nanotalade omavõnkesageduse määramiseks astmelise nanotala jaoks erinevate kinnitustingimuste korral; kusjuures astmete nurkades asuvad stabiilsed praod või prao-tüüpi defektid. Prao mõju võnkesagedusele modelleeritakse nn kaalutu väändevedru meetodil. Selle meetodi kohaselt tuleb reaalne astmega tala asendada kahest elemendist koosneva süsteemiga, kus elemendid on omavahel ühendatud väändevedruga, mille jäikus on pöördvõrdeline pinge intensiivsuse koefitsiendiga prao tipu juures. Kuna pinge intensiivsuse koefitsiendi väärtused on leitavad kataloogidest, siis see meetod võimaldab omavahel siduda nanotala omavõnkesageduse ning prao pikkuse ja laiuse. Väitekiri koosneb sissejuhatusest, viiest peatükist ning kirjanduse loetelust, mis sisaldab 82 nimetust. Sissejuhatus kujutab endast esimest peatükki. Teises peatükis on toodud põhivõrrandid ning põhieeldused. Esimesed kaks peatükki on referatiivsed, ülejäänutes esitatakse originaalseid tulemusi. Kolmandas peatükis esitatakse nanotalade võnkumise võrrandid, mis arvestavad tala elementide pöördeinertsi. Need on Euler-Bernoulli võrrandite üldistuseks juhule, kui pöördeinertsi arvestamine on kohustuslik. See süsteem on lahendatav ka muutujate eraldamise teel. Neljandas peatükis lahendatakse põhivõrrandite süsteem numbriliselt. Näidatakse muuhulgas, et süsteemi saab hõlpsasti lahendada Maclaurini rea abil. Viies peatükk on pühendatud nanotalade võnkumise uurimisele juhul, kui nanotala on kinnitatud elastsete tugede abil st. toed ei ole jäigad. Kuuendas peatükis uuritakse pragudega nanotalade võnkumisi arvestades termilisi mõjutusi st. temperatuuripingeid. Väitekirjas saadud tulemusi on võrreldud erijuhtudel kirjandusest leitavate tulemustega ning veendutud, et väitekirjas esitatud tulemused on heas kooskõlas teiste uurijate poolt saadud tulemustega. Väitekirjas saadud tulemuste põhjal on avaldatud koos juhendajaga 10 teadusartiklit.

Delta building near Emajõgi

Tartu Workshop on Markov Modelling

Algebra uurimisrühm

Algebra uurimisrühm

MSI osalejad, Reedik Mägi

Rakendusstatistika uurimisrühm