Autor:
Matemaatika ja statistika instituut

Mikrokraadiprogramm „Matemaatika didaktika“

Mikrokraadiprogramm  „Matemaatika didaktika“ on täiendusõppeprogramm, mis on loodud selleks, et koolides matemaatikaõpetajana töötavad õpetajad saaksid oma didaktikaalast pädevust täiendada.

Kahe semestri jooksul saavad osalejad õppida aktiivõppemeetodeid ja strateegiaid matemaatika õpetamisel, arvutite kasutamist matemaatika õppimise soodustamiseks, põhikooli matemaatika õpetamise metoodikat ning koolimatemaatika ainekava arengut ja sisu.

 

Õpetajatöö on kõige austusväärsem ja vastutusrikkam amet, mis ei piirdu vaid aine õpetamisega. Õpetaja vormib õpilasest inimese, keda ühiskond ootab ja vajab. Vaid õpetaja, kes teeb oma tööd armastuse ja andumusega ning kellel on väga head erialased teadmised Tartu Ülikoolist, tuleb toime selle suurülesande eeskujuliku lahendamisega.

Kerli Orav-Puurand, aine „Matemaatika diadaktika gümnaasiumile“ õppejõud

Toimumisaeg: 04.09.2023–01.09.2024

Toimumiskoht: Tartu linn

Maht: 12 EAP-d

Hind: 1000 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Sihtrühm:
1) koolide matemaatika- ja/või informaatikaõpetajad, kes soovivad oma didaktikaalast pädevust täiendada.
2) isikud, kes plaanivad edaspidi kandideerida matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppesse ning soovivad aine- ja valdkonnadidaktika ained juba eelnevalt ära kuulata. Positiivsetele tulemustele sooritatud aineid on võimalik tasemeõppes VÕTA korras üle kanda.

Eesmärk: süvendada matemaatika- ja informaatikaõpetaja tööks vajalikku aine- ja valdkonnaspetsiifilist pädevust.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb neljast ainest.

Aktiivõppe meetodid koolimatemaatikas 3 EAP-d
Arvutid koolimatemaatikas 3 EAP-d
Matemaatika didaktika põhikoolile 3 EAP-d
Õppekavad ja õpikud koolimatemaatikas 3 EAP-d

Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

1. omab ülevaadet koolimatemaatika ainekava arengust ning kehtiva ainekava põhisisust ja selle esitusest erinevates õpikutes;
2. on omandanud oskused IKT efektiivseks kasutamiseks koolimatemaatika õpetamisel ja õppimisel;
3. tunneb oma valdkonna didaktika rahvusvahelisi arengusuundi ja oskab neid rakendada aineõpetuse praktikas;
4. oskab kavandada ja läbi viia aineõpet, pidades silmas kaasaegse õpikeskkonna võimalusi, lõimingu põhimõtteid, hariduslikke erivajadusi ja turvalisust, ning suudab õpilastele selgitada õpitava aine vajalikkust;
5. oskab ennast ja oma tegevust aineõpetajana mõtestada ja suudab lõimida õpetaja läbivaid pädevusi aine- või valdkonnaspetsiifilise õppetööga.

Nõuded lõpetamiseks: minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud, aga läbitud ainete maht kajastub tunnistusel.

Registreerumistähtaeg: 21.08.2023

Loe rohkem

Registreeru

Delta building near Emajõgi

Tartu Workshop on Markov Modelling

Auditoorium

Tartu Ülikoolis algab kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

Allikas: pixabay

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav lühikursus