Matemaatiline statistika

Tänapäeva infoühiskonnas on keeruline leida asutust, millel ei oleks tegutsemise jooksul tekkinud suuri andmebaase. Tihtilugu jäädakse aga hätta nende tõlgendamisega ning ei osata andmestike pealt edasist tegevust planeerida. Siinkohal tulevadki appi statistikud, kes oskavad andmeid koguda, töödelda, analüüsida ning ka lahti mõtestada. Statistik suudab suurest andmerägastikust leida selle iva, mida oleks ettevõtjatel, teadlastel, riigijuhtidel (ja miks mitte ka tavainimestel) vaja teada, et jõuda oluliste järeldusteni.

Sisseastumine

Sisseastumistähtaegade ja -nõuete kohta võib lugeda siit.

Õppekava (180 EAP)

Matemaatilise statistika bakalaureuseõppekava koosneb moodulitest, millest osade läbimine on kraadi omandamiseks kohustuslik ja osa valikuline.

Valdkonna alusmoodul I (24 EAP) annab tudengile alusteadmised, mis on eelduseks matemaatikaga süvitsi minemiseks. Tutvutakse näiteks nii lineaaralgebra ja hulgateooriaga kui ka ühe muutujaga funktsioonide analüüsi ja tõenäosusteooriaga.

Valdkonna alusmoodul II (24 EAP) koosneb matemaatilisele statistikale lähedaste valdkondade alusainetest. Mooduli käigus omandatakse esmased programmeerimisoskused ning tutvutakse ka SQL-keelega. Moodulisse kuuluvad ka ained algebra I ja analüütiline geomeetria, kus tutvutakse matemaatiliste struktuuride ja geomeetria elementidega.

Kohustusliku suunamooduli (24 EAP) ained annavad täiendavaid teadmisi matemaatilises statistikas ja tõenäosusteoorias ning loovad edasiste õpingute jaoks põhjaliku baasi. Mooduli ainete käigus saadakse ülevaade statistika mõistetest ja meetoditest.

Kohustuslik erialamoodul (24 EAP) annab õppurile põhjalikud teadmised eriala olulistest valdkondadest, sh katseplaneerimine ja valikuuringute teooria. Tutvutakse andmeanalüüsi põhikomponentidega.

Peaeriala valikmoodulist (12 EAP) eesmärgiks on anda täiendav matemaatiline baas erialaainete omandamiseks. Mooduli läbimise järel on tudeng saanud süvendatud teadmised matemaatilise analüüsi valdkondades tõenäosusteooria jaoks ning tunneb numbrilisi meetodeid, millega saab keerukamaid funktsioone lähendada.

Bakalaureusetöö mooduli (12 EAP) eesmärgiks on õpetada bakalaureuseastme jooksul omandatud teadmiste ja kirjanduse alusel uurimistööd vormistama. Mooduli käigus kirjutatakse valmis oma lõputöö.

Ülaltoodud moodulid moodustavad matemaatilise statistika peaeriala miinimummahus (120 EAP). Üliõpilasel, kes õpib peaeriala miinimummahus, on kohustus valida kõrvaleriala. Kõrvaleriala on võimalik valida ka teise kõrgkooli bakalaureuseõppekavast.

Kui üliõpilane valib peaerialalt veel mõne mooduli lisaks miinimummahule, teostab ta peaeriala suurenduse.

Matemaatilise statistika bakalaureuseõppekavas on valitavaid mooduleid palju:

  • Arvutiteaduse moodul (24 EAP)
  • Matemaatika suunamoodul (24 EAP)
  • Õpetajakoolituse suunamoodul (24 EAP)
  • Finantsmatemaatika suunamoodul (24 EAP)
  • Erialamoodul II (erinevate rakendusvaldkondade ained) (24 EAP)
  • Erialane kogemusmoodul (välisõpingute või praktika jaoks) (24 EAP)

Peaeriala suurenduse korral (juhul, kui selle valikutega juba ei ole 168 EAP täis) on õppekava sisustamiseks ülejäänud vajalikud moodulid (suuna- või erialamoodulid) võimalik valida mis tahes bakalaureuseõppekavast.

Vabaainete moodulisse (12 EAP) saab tudeng valida ükskõik milliseid Tartu Ülikooli või mõne muu ülikooli pakutavaid aineid.

Lisainfot õppekava kohta saab lugeda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis.

Matemaatiline statistika kõrvalerialana

Tudengil on võimalik peaeriala kõrvale valida ka kõrvaleriala, mille maht on 60 EAP-d. Matemaatilise statistika kõrvaleriala korral tuleb läbida kolm moodulit.

Kõrvaleriala suunamoodul matemaatiline statistika kõrvalerialana (24 EAP) annab alusteadmised tõenäosusteoorias ja matemaatilises statistikas. Mooduli läbinud üliõpilane teab klassikaliseid tõenäosusjaotuseid, oskab matemaatilise statistika teadmiseid rakendada klassikaliste tõenäosusjaotuste korral hindamis- ja hüpoteeside kontrolli ülesannetes ning suudab õpitud meetodite ja arvuti abil genereerida juhuslike suuruste väärtuseid.

Erialamoodul statistika kõrvalerialana (24 EAP) käigus tutvutakse katseplaneerimise ja valikuuringute teooriatega, õpitakse andmeid põhjalikult analüüsima ja mitteparameetrilise statistika klassikaliseid teste kasutama.

Kõrvaleriala valikainete moodulisse (12 EAP) tuleb valida määratud mahus aineid erialamoodul II loetelust.

Näidisõppeplaanid

Tutvuge matemaatilise statistika näidisõppeplaanidega, milles on välja toodud soovituslikud ainete võtmise ajad semestrite lõikes. Kuna tunniplaanid on koostatud näidisõppeplaanide järgi, on soovituslik oma semestreid kavandada vastavalt näidisõppeplaanidele, et vältida ainete kattuvust.

Matemaatiline statistika

Aastal 2016 sisseastunute õppekava semestrite kaupa [.xlsx]

Aastal 2017 sisseastunute õppekava semestrite kaupa [.xlsx]