Autor:
Heinrich Riedel

Prof. Gerhard Rägo 131. sünniaastapäev ja Gerhard Rägo nimeliste medalite üleandmine

5. detsembril 2023. a. täitus 131. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 9. detsembril k.a. kell 11.00 Tartu Ülikooli peahoone Senati saalis prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Sel korral anti medalid viiele matemaatikaõpetajale:

  • Anneli Nõmm, Valjala Põhikooli matemaatikaõpetaja
  • Imbi Koppel, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
  • Lagle Matto, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
  • Tiia Pern, Väätsa Põhikooli matemaatikaõpetaja
  • Tiina Saar, Muhu Põhikooli matemaatikaõpetaja

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 205 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 34. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Suure osa oma tööajast tegeles ta koolimatemaatikaga kõige laiemas mõttes. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumi-õpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta kirjutas ise või oli kaasautor kooli õpikutele ja ülesannete kogumikele. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.

 

Image
Medalistid

 

Medalistide lühitutvustus


Anneli Nõmm 

Anneli Nõmm on Valjala põhikooli matemaatika õpetaja. Ta on Saaremaalt ära käinud kahel korral. Esiteks läks Tallinnase õppima algklasside õpetajaks ja  teisel korral Tartusse matemaatikaõpetajaks. Mõlema õpirännaku järel naases  Valjala kooli vilistlane oma kooli tagasi, nüüd juba omandatud teadmisi edasi andma. 

Matemaatikat õpetab ta väga hästi. Nii on tema õpilased saanud ikka Eesti keskmisest etemaid tulemusi eksamitel ja tasemetöödel. Paistab, et temal ja ta õpilastel on päris tõsine huvi matemaatika vastu. Osaletakse massiliselt Känguru võistlusel. Õpilased on edukalt osalenud Nuputa võistlusel ning maakondlikul olümpiaadil. Aga jõutakse ka vabariiki välja. 

Tal on hea klapp lapsevanematega. Õpilastega on sõbralik ja vastutulelik. Anneli Nõmm jälgib õpilaste võimeid ja soove ning vastavalt sellele sätib ka õppetöö eesmärke ja diferentseerib õppematerjale. 

Ta on koolis armastatud õpetaja ja kolleeg. 

Soovime rõõmu tööst edaspidigi ning jaksu olla teistele eeskujuks ja innustajaks.


Imbi Koppel 

Imbi Koppel õpetab Tartu kolme kooli baasil loodud Kristjan Jaak Petersoni nimelises Gümnaasiumis matemaatikat. 

Võime muidugi alustada sellest, et ta on väga hea õpetaja. Aga selleks on ta ka palju teinud. Ta on olnud aktiivne  uurija. Ta oli tegev organisatsioonis nimega Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut ehk lühidalt ÜPUI-s.  

Nimetame siin mõned teemad, mida ei pidanud taga otsima arhiividest:  

  • Spikerdamine koolis 

  • Õuesõppe võimalused matemaatika õpetamisel 

  • Matemaatika ärevus jne 

Vastavad materjalid on ilmselt aktuaalsed praegugi. Nii olid need materjalid üleval eelmise ainekavaga seotud haridusministeeriumi kodulehel. 

Imbi Koppel hüppas tiigrihüpetega arvutimaailma. Nagu julge pioneer ei kartnud ta Jukut, vaid tutvustas seda või teda teistele matemaatikaõpetajatele. Ta hakkas matemaatika õpetamisel kasutama arvuteid ning osales aktiivselt õpetajate täiendkoolituses. 

Ära tuleb märkida, et Imbi Koppel on olnud väga hea partner Tartu Ülikoolile. Ta on korduvalt juhendanud matemaatikaõpetaja praktikat. Sealjuures on ta olnud vajadusel nõudlik.  

Kui õpetajal on põnev, siis on ka õpetamine usutav ja kaasahaarav õpilastele, aga mõtlemist pakkuv kolleegidelegi. Soovime jätkuvalt edu matemaatika õpetamisel.


Lagle Matto 

Lagle Matto on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Ta valiti ühel aastal Tallinna linna parimaks õpetajaks. Eestis on inimesi hea ja halva kuulsusega. Aga tema hea kuulsus viis ta Terevisiooni, kus õpetas riigitelevisioonis kõikidele vaatajatele kahekohalist arvu ruutu tõstma. 

Üldiselt on ta mitmekülgne ja nii ta vehklebki mitmel rindel. Ta õpetab õpilasigi olema ettevõtlikud läbi koolitusprogrammi Junior Achievement. Talle meeldivad mõttesport ja lauamängud ning on selles vallas sündmuste organiseerija. 

Aga tuleme tagasi kooli. Lilleküla Gümnaasium on oma õpetaja üle nii uhke. Lagle Mattot oleks vaja hakata kloonima, siis annaks igale Eesti koolile ühe aktiivse ja kvaliteetse matemaatikaõpetaja, kellest on sageli tõsine puudus. Tema ei käi oma õpilastega lihtsalt erinevatel matemaatikaalastel võistlustel kaasas, vaid ta on Tallinnas alati nõus aitama selliseid sündmusi organiseerida. Sportlik õpetaja jaksab kahe või enama eest.  

Ta ei jäta head võimalust õpetamiseks kunagi kasutamata. Näiteks jõululuuletuse asemel võib ta hakata teoreeme sõnastama ja tõestama. Tema kogemuste pagas õpetamisel on rikkalik ning alati valib eesmärgile sobivama õpetamise meetodi. Ta hoolib õpilastest ja seetõttu ka pingutab kõvasti õpetamise kvaliteedi nimel. Et olla parem on ta aktiivselt osalenud näiteks matemaatika projektis AHAA. 

Soovime, et jätkuks tahet õpetada ja organiseerida vahvaid sündmuseid, klassiseinte vahel ja sellest väljaspool. Sinu üle tuntakse uhkust.


Tiia Pern 

Tiia Pern on Väätsa Põhikooli matemaatikaõpetaja. Ta on lähedal sellele, et on õpetanud matemaatikat koolis pool sajandit.  

Teda peetakse mitmekülgseks ja süsteemseks õpetajaks. Ta innustab oma õpilasi oma teadmisi ja oskuseid arendama. Iga perioodi või kooliveerandi alguses on ta koos õpilastega sõnastanud eesmärgid, mis tuleks järgmisena saavutada. Kokkulepped pannakse ka kirja ning paigutatakse osapooltele nähtavale.  

Riik on vahepeal lõiganud õpetaja karjääri või ametiredelil pulkasid vähemaks. Kuid meie  mäletame ja teame, ning võime tõdeda, et kõnealune õpetaja-metoodik märkab õpilaste individuaalseid eripärasid ning valib oma rikkalikust kogemuste pagasist just neile sobivamad õpetamise meetodid. Õpilased saavad olla tundides aktiivsed, nad julgevad küsida, vastata, eksida, aga ka hinnata oma tulemusi.  

Õpilased ja kolleegid usaldavad Tiia Perni. Noortele kolleegidele on ta hea kuulaja, kes samas jagab lahkelt nõu. Ta on juhendanud ülikoolist tulnud praktikante. Ta on liige Tulevikukooli töörühmas, kus seatakse eesmärke vanemate klasside õppetöö korraldamiseks, lepitakse kokku koostöötunnid ja tegevused, lõiminguvõimalused ja külalistunnid jpm. Selles protsessis on ta aktiivne osaleja, koostööaldis ja oma ideid pakkuv kolleeg. 

Väärib märkimist, et ta pole kedagi hirmutanud õpetajaametiga, vaid on innustanud sama rada käima ka oma kaks tütart. 

Tänu tehtu eest, olete paljudele eeskujuks.


Tiina Saar  

Tiina Saar on Muhu Põhikooli matemaatikaõpetaja. Ta on reibas ja kaasakiskuv õpetaja, kellel on lisaks erinevaid rahvakulutuuriga seotud hobisid. Nii on ta rahvatantsija ja osav tikkija. 

Õpetaja Tiina Saar on kindlasti õpetaja, kes annab lisaks kodutööle oma õpilastele veel muud mõtlemisainet. Tema õpilased, kes on lõpetanud põhikooli saavad matemaatikas edukalt hakkama gümnaasiumi astmes. Lisaks tunnitööle osalevad õpilased oma õpetaja juhendamisel edukalt peastarvutamise võistlustel ja muudel matemaatikavõistlustel individuaalselt ja võistkondlikult. Samas teise otsa õpilasi ei jäeta ula, vaid ta toetab ka matemaatikas väetimaid. 

Tema juhendamisel õpivad head ja halvad õpilased. Ta austab ja suhtub hästi mõlematesse. See toob vastutasuks õpilaste usalduse ja lugupidamise. 

Tiina Saar hoolib väga kodusaare hariduse käekäigust. Kogukond läheb talle korda ja nii on ta aktiivselt osalenud valla hariduskomisjoni töös.  

Rõõmu koolitööst edaspidigi.