Kandideerimine 2022

2022. aastal liitunud partnerettevõtted ja lähteülesanded

Kodulehekülg: https://metk.agri.ee/
Tegevusvaldkond: taimeliikide genotüüpide statistiline analüüs
Suhtluskeel: eesti/inglise
Positsioonide arv: 1
Kandideerimine õppekavadelt: matemaatika ja statistika, kindlustus- ja finantsmatemaatika


Ülesande aktuaalsus:
Taimekasvatuses on peale sortide (genotüüpide) saagikuse jakvaliteedinäitajate  taseme  oluline    nende  stabiilsus    –  võime  anda  hea  saagiga  kvaliteetsettoodangut  ka  varieeruvates,  sh  ebasoodsates  kasvutingimustes.  Kasvutingimused  sõltuvadsuurel  määral  aastate  ilmastikust,  aga  ka    mullaviljakusest  jt  teguritest.  Sortide  stabiilsusehindamise teema on muutunud eriti aktuaalseks seoses kliima soojenemisest tingitudilmastiku  muutustega,  kus  sagenevad  kõrgete  temperatuuridega  põuaste,  aga  ka  liigsuuresademete  hulgaga  kasvuaastad.  Sordiaretajatel  on  eesmärk  luua  genotüüpe  ja  soovitadakasvatajatele sorte, mis suudaksid anda paremaid tulemusi ka varieeruvates ja ekstreemsetestingimustes.

Eesmärgid:
a) anda ülevaade erinevate stabiilsuse hindamise meetoditest, nende põhjal leitud tulemuste tõlgendamisest;
b) võrrelda stabiilsuse hindamise meetodeid, anda soovitusi nende kasutamise otstarbekuse kohta;
c) teha rahvusvahelise projekti „Breeding toolbox for sustainable food system of the Nordic Baltic regioon“ (NOBALwheat) raames neljas riigis (Norra, Eesti, Läti, Leedu) kolmel aastal (2021, 2022 ja 2023) kolmesaja suvinisu genotüübiga läbi viidud katse liikmete terasaakidele stabiilsuse analüüs, kasutades erinevaid meetodeid; võrrelda saadud tulemusi.

Oodatud tulemused:
a) sordiaretajad jt teadurid saavad ülevaate genotüüpide stabiilsuse hindamise meetoditest, nende kasutamise otstarbekusest ja tulemuste tõlgendamisest;
b) antakse soovitused genotüüpide stabiilsuse hindamise meetodite kasutamiseks.

 

 

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud TÜ matemaatika ja statistika ning kindlustus- ja finantsmatemaatika esimese kursuse magistrandid.
Kandideerimiseks saata aadressile meelis.kaarik@ut.ee

  • motivatsioonikiri (1A4 ehk 1800 tähemärki; inglise või eesti keeles) - sh kirjeldada endale huvipakkuvat uurimissuunda ja põhjendada ettevõtte valikut
  • CV
  • Kirja märkida ettevõtte eelistus, oma nimi ja telefoninumber.

Lisaks CV-le ja motivatsioonikirjale arvestatakse ka akadeemilist edukust.
Peale avalduste esitamise perioodi lõppu toimuvad intervjuud TÜ matemaatika ja statistika instituudis ning ettevõtete juures, täpsed kuupäevad kuulutatakse välja jooksvalt.

Karjäärirännak

Karjäärirännak 2024

Delta X võistlus

Tudengid ja kooliõpilased kogunevad 14. detsembril Delta X võistlusele

Deltakarjääripäev_Ekvilibrist-9424_f.jpg

Ootame ettevõtteid ja asutusi Delta karjääripäevale osalema