Loengukonspektid Arvutipraktikumid Muud materjalid

Algebra I

1997.a. kevadsemester
64 t. loenguid + 16 t. praktikume + 12 t. arvutipraktikume
5 ap., kirjalik eksam
Lektor: Kalle Kaarli
Eeldusaine: "Hulgateooria elemendid"
Traditsioonilise algebra põhikursuse esimene osa. Tutvutakse põhiliste algebraliste struktuuridega, pikemalt käsitletakse vektorruume ja nende lineaarkujutusi, maatrikseid ja determinante ning lineaarvõrrandisüsteeme.
Arvutipraktikumides kasutatakse paketti Maple ning harjutatakse lineaaralgebra ülesannete lahendamist programmi LA abil.

Kursus moodustab ühise terviku sügissemestril loetava kursusega "Algebra II" (3 ap.)


Loengukonspektid

Tänavuste loengute konspekti WWW-s ei ilmu, küll aga leiate siit 1996. aasta (Mati Kilp) ja 1995. aasta (Uve Nummert) loengute materjalid. Mõlemad on aine õppimisel täiesti kasutatavad, erinevused on peamiselt esitusstiilis ja teemade järjestuses. Üksikud teemad on ka kuulunud mõnel aastal kursusesse "Algebra I" ja mõnel aastal kursusesse "Algebra II".

Arvutipraktikumid

Muud materjalid


Neid faile (ja lisaks mõningaid eelmiste õppeaastate materjale, millele siin viitu pole) saate kätte ka anonüümse ftp-ga.